THÔNG BÁO CỦA UBND TP ĐÀ NẴNG v/v XÉT NGHIỆM COVID-19 DIỆN RỘNG BA…

📣THÔNG BÁO CỦA UBND TP ĐÀ NẴNG v/v XÉT NGHIỆM COVID-19 DIỆN RỘNG BAO GỒM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI📣📣
[Anouncement from Danang People’s committee about conducting Covid-19 testing on a large scale, including foreigners in the city] 🛡️🛡️🛡️
[English/Korean/Chinese] below
🇻🇳🇺🇸🇰🇷🇨🇳

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ kính thông báo như sau:
Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng. Biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu được thực hiện kể từ 00h00 ngày 28/7/2020.
Để thực hiện nhanh, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng, trong đó có người nước ngoài trên địa bàn thành phố.
Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo đến các tổ chức và cá nhân người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Kính mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của Quý vị để thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh./.
Trân trọng cảm ơn Quí vị.

————————

ANNOUNCEMENT 🇺🇸

In compliance with the guidance of the Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, the National Steering Committee for Covid-19 Prevention and Control and the Chairman of the People’s Committee of Da Nang City, the Department of Foreign Affairs notifies the followings:
The Covid-19 epidemic is turning complicated in Da Nang City. Social distancing has been practiced in the whole city since 00:00 28th July, 2020.
In order to proactively and effectively prevent and control the epidemic, the Department of Health of Da Nang City will conduct Covid-19 testing on a large scale, including foreigners in the city.
The Department of Foreign Affairs of Da Nang City has the honor to inform foreign organizations and individuals in the city and look forward to receiving your cooperation.
Thank you./.

——————————————

통보 🇰🇷

베트남 사회주의공화국 정부 수상 및 신종 코로나 바이러스 방역 국가관리위원회, 다낭시 인민위원회 시장의 지도에 따라서 외무청에서 다음과 같은 내용을 알려 드립니다.
현재 다낭시에서 신종 코로나 바이러스가 복잡하게 발생되고 있습니다. 2020년7월28일 00시00분부터 다낭시 전체의 사회적인 간격 넓어지는 대응책이 시행되었습니다.
다낭시 보건청에서 신종 코로나 바이러스 전염병을 빠르고 효과적으로 예방하고 방역하기 위해 다낭시에 있는 외국인을 포함하여 대규모로 신종 코로나 바이러스 테스트를 시행할 것입니다.
다낭시 외무청에서 도시에 있는 외국인과 외국 기관에게 위의 냉용을 정중하게 알려 드립니다. 다낭 시에서 전염병을 빨리 격퇴하기 위해서 여러분의 협력과 지원을 기대합니다.
진심으로 감사드립니다

———————————————

通告 🇨🇳

贯彻越南社会主义共和国总理的指示,国家COVID-19防控指导委员会以及越南岘港市人民委员会主席的指示, 岘港外务厅通知如下 :
目前,在岘港市,2019冠状病毒病 (COVID-19)正在复杂地发生。从2020年7月28日的00:00,岘港市开始采取社会间隔措施。
为了快速有效地预防和控制COVID-19,岘港市将大规模部署COVID-19测试,包括在岘港市的外国人。
岘港市外务厅向在岘港市的各外国组织和个人通知。
我们期待您的协助与合作。

———————————————

🇯🇵「新型コロナウイルス検査」についてのお知らせ

ダナン市外務局は、ベトナム社会主義共和国首相、国家新型コロナウイルス感染症予防対策指導委員会及びダナン市人民委員会長の指示に従い、以下ご連絡申し上げます。
現在、ダナン市における新型コロナウイルスの感染は複雑な状況になっております。2020年7月28日00:00からはダナン市全体における社会隔離措置を開始しました。
ダナン市保健局は新型コロナウイルスの予防対策を迅速かつ効果的に行うために、市内の外国人を含む大規模な新型コロナウイルス検査を実施します。それに伴い、ダナン市外務局より市内の外国組織及び個人の皆様に対し、以上お知らせ申し上げる次第です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力をお願い申し上げます。

何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
15 thoughts on “THÔNG BÁO CỦA UBND TP ĐÀ NẴNG v/v XÉT NGHIỆM COVID-19 DIỆN RỘNG BA…

 1. Hoàng Kim Ngân says:

  Khi nào thì bắt đầu tổ chức xét nghiệm bạn biết không? Và cụ thể thì sẽ xét nghiệm máu & lấy dịch hay chỉ lấy máu thôi? Địa điểm ở đâu bạn nhỉ?

 2. Craig Anderson says:

  On August 1, the People’s Committee of Da Nang City issued Document No. 2784 / QD-UBND approving the plan to organize wide-scale testing of SARS-CoV-2 virus in Danang City.

  Accordingly, the early implementation of SARS-CoV-2 test for patients, health care workers in hospitals and people in high-risk or suspected areas (fever, cough, difficulty breathing …) for early detection of cases, timely isolation; helping professional agencies to quickly take measures to implement regional chamber control and quarantine in a timely manner so as not to spread COVID-19 in the city.

  Da Nang City People’s Committee requires functional agencies to ensure the number of skilled personnel taking samples for diagnostic tests COVID-19 in accordance with the guidance of the Ministry of Health; ensure conditions on facilities, equipment and human resources of SARS-CoV-2 diagnostic testing facilities by the Realtime-PCR method.

  Subjects to be sampled are all cases living in areas subject to regional or regional isolation measures decided by the Da Nang City COVID-19 Steering Committee. Cases of inpatient, patient’s family member, patient caregiver, former employee, intern at Da Nang Hospital, Da Nang C Hospital, Hoan My Da Nang Hospital, Orthopedic Hospital and Da Nang Rehabilitation and hospitals with positive cases of SARS-CoV-2 virus. Cases of going to high-risk places in Ministry of Health emergency notices and Steering Committee Newsletters; cases related to the travel schedule of COVID-19 patients at the same time as patients or residents living in the patient’s residential area (residential patient’s residential area and 3 adjacent residential groups) adjacent). Other high risk cases as proposed by the Department of Health – the Permanent Steering Committee of Danang City.

  To ensure on-site testing capacity, the City People’s Committee requires functional units to organize training on sampling of COVID-19 diagnostic test samples for all testing technicians of local hospitals. table; establishment, direction, management and mobilization of mobile teams for testing samples; ensure a large number of testing resources, answer test results accurately and quickly.

  Based on the current testing capacity of health facilities in the city, the Department of Health is responsible for directing, assigning and coordinating medical facilities to participate in the SARS-CoV-2 diagnostic test. . The Centers for Disease Control is responsible for receiving, coordinating patient samples and performing diagnostic tests for SARS-CoV-2. Da Nang Hospital (in the blockade phase) is responsible for testing for medical staff, patients and their relatives who are isolated at the hospital. The Lung Hospital is responsible for testing for medical staff, patients and their family members isolated in hospitals and test subjects in the area of ​​Lien Chieu district.

  For facilities that can partially meet the conditions of equipment, facilities and human resources, they can participate in performing the SARS-CoV-2 diagnostic test by Realtime-PCR method with the support. experts of the Ministry of Health, Central Institute of Hygiene and Epidemiology expert … have plans to upgrade and renovate the facilities, equipment and manpower proposed to the competent authorities for consideration permission to participate in the diagnostic test for SARS-CoV-2.

  The City People’s Committee requested the Department of Health to preside and coordinate with the People’s Committees of the districts, the City Police and the relevant units to urgently organize the implementation of a large-scale SARS-CoV-2 virus testing program in the area table.

 3. Quân Lê says:

  testing targets:
  – People living in areas under quarantine;
  – Inpatients, their family members and caregivers, people who worked or interned at Danang Hospital, Danang C Hospital, Hoan My Danang Hospital, Danang Orthopedic and Physical Rehabilitation Hospital, and people who tested positive to the SARS-CoV-2; people who have been to areas deemed at high risk of contagion according to the Ministry of Health’s emergency notices and the National Steering Committee’s reports.
  – People present in COVID-19 patients’ itineraries or people living in the patients’ neighbourhoods
  – Other high-risk people referred by the Dept. of Health

 4. Lê Tấn Nam Tân says:

  H cứ phong toả từng phường từng đường một, xét nghiệm dần lọc ca bệnh ra thì may

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *